Super doučování, super výuka
Podmínky použití webové stránky superdoučování.cz

1.1. Tyto podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti mezi společností GALAXIMA s.r.o., IČO: 03030741, se sídlem Jasanová 1521/38, České Budějovice, PSČ 370 08, zapsaná u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíle C, vložka 22738, Česká republika, EU (dále jen „poskytovatel“) a třetími osobami (dále jen „uživatel“) vznikající ze smluv o poskytování služeb (dále jen „smlouva o poskytování služeb“) uzavíraných prostřednictvím webové stránky poskytovatele umístěné na internetové adrese https://www.superdoucovani.cz/ (dále jen „webová stránka“).

1.2. V souladu s ustanovením § 1752 občanského zákoníku smluvní strany ujednávají, že poskytovatel může obchodní podmínky v přiměřeném rozsahu jednostranně změnit. Změna obchodních podmínek bude uživateli oznámena elektronickou poštou na jeho adresu uvedenou v uživatelském účtu. Změnu obchodních podmínek může uživatel odmítnout a smlouvu o poskytování služeb v takovém případě písemně vypovědět ve výpovědní době, která činí jeden 1 měsíc.

1.3. Vyslovením souhlasu s novou verzí obchodních podmínek uživatelem pozbývají předchozí obchodní podmínky účinnosti a nová verze obchodních podmínek se stává nedílnou součástí smlouvy o poskytování služeb.

2. Užívání cookies

2.1. Cookie je malý soubor, který webová stránka ukládá na pevný disk uživatele a slouží nikoliv k získávání osobních údajů o uživatelích (získané informace mohou například zahrnovat adresu IP připojujícího se počítače nebo typ použitého prohlížeče), ale k rozlišování jednotlivých uživatelů přistupujících k webové stránce.

2.2. V rámci webové stránky používá poskytovatel cookies za těmito účely:

udržení uživatelské relace; tyto cookies jsou nezbytné k tomu, aby poskytovatel byl při zobrazování webových stránek schopen rozlišit jednotlivé uživatele a zobrazit tak relevantní údaje pouze pro uživatele; základní nastavení webové stránky ovlivňující zobrazování webových stránek dle volby uživatele (když např. uživatel zakáže zobrazování určitého grafického prvku, tyto cookies umožňují respektování takové volby uživatele) anebo zohledňující četnost či pořadí prohlížení stránek (např. při první návštěvě mohou být zobrazeny informace, které se již při příštích návštěvách nezobrazují).

2.3. Webová stránka může obsahovat taktéž cookies třetích stran, které poskytovateli slouží k získávání anonymních statistik o návštěvnosti a typickém chování uživatelů na jednotlivých stránkách. Tyto třetí strany zpravidla neukládají v souvislosti s používáním cookies žádné osobní údaje, neboť jim identita uživatele není známa (za předpokladu, že uživatel není současně registrovaným uživatelem produktů takové třetí strany, např. Google). Jedná se o zejména o následující cookies:
  • Google Analytics – poskytovatel používá tuto službu za účelem získání statistických informací, přičemž společnost Google si získané údaje může ponechat též pro vlastní potřebu v souladu se Zásadami ochrany soukromí dostupnými na https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/;
  • Visual Website Optimizer – uživatelé mají možnost vyloučit zpracování cookies prostřednictvím Visual Website Optimizer na konkrétních webových stránkách zde: http://visualwebsiteoptimizer.com/opt-out.php;
  • Hotjar – uživatelé mají možnost vyloučit zpracování cookies prostřednictvím Hotjar na konkrétních webových stránkách https://www.hotjar.com/opt-out;
  • konverzní kódy Sklik – pro účely měření efektivity reklamy na stránky poskytovatele;
  • Google AdWords – poskytovatel může využívat služeb remarketingu, tj. i neregistrovaný uživatel, který navštívil stránky poskytovatele, je prostřednictvím cookies identifikován v rámci reklamní sítě společnosti Google a může mu tak být zobrazena opětovně reklama na služby poskytovatele. Více informací o reklamách v síti Google je možné získat na https://adssettings.google.com/authenticated?hl=cs; uživatelé mají možnost ovlivnit zobrazení reklam v rámci reklamní sítě společnost Google prostřednictvím https://www.google.com/intl/cs/policies/technologies/ads/.
  • Poskytovatel si vyhrazuje právo použití i dalších cookie třetích stran, které nejsou uvedeny v seznamu výše
3. Autorská práva a ochranné známky

3.1. Veškerý obsah webové stránky superdoucovani.cz je chráněn v souladu s právními předpisy týkajícími se autorského práva, ochranných známek a dalších práv duševního vlastnictví, a je vlastnictvím poskytovatele, popřípadě jejích poskytovatelů licence. Jakékoli využití tohoto obsahu je možné pouze s výslovným souhlasem oprávněných osob anebo v souladu s platnými právními předpisy.

3.2. Uživatel bere na vědomí, že texty, fotografie, grafická díla a další prvky obsažené na webové stránce nebo dostupné v rámci služby mohou být jednotlivě a/nebo jako celek (dále společně jen jako „autorská díla“) chráněny autorským právem. Databáze nacházející se na webové stránce nebo dostupné v rámci služby jsou chráněny zvláštním právem pořizovatele databáze. Není-li s poskytovatelem smluveno písemně jinak, může k oprávněnému užití autorských děl dojít pouze v rozsahu a způsoby stanovenými rozhodným právním řádem. Zejména není uživateli dovoleno užití autorských děl ve formě jejich rozmnožování (kopírování) za účelem dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu, a dále jejich užití ve formě rozšiřování, půjčování, vystavování či sdělování díla veřejnosti (včetně sdělování veřejnosti prostřednictvím internetu).

4. Uzavření smlouvy o poskytování služeb

4.1. Návrh na uzavření smlouvy o poskytování služeb provede uživatel vyplněním údajů v registračním formuláři na webové stránce a odesláním těchto údajů poskytovateli kliknutím na tlačítko pro vytvoření lektorského účtu nebo odeslání poptávky pro zprostředkování služby (dále jen „objednávka“). Údaje uvedené uživatelem v objednávce jsou pro účely obchodních podmínek považovány za správné.

4.2. V návaznosti na doručení objednávky poskytovateli zobrazí poskytovatel uživateli možnost se přihlásit do uživatelského účtu uživatele (dále jen „akceptace“). Ustanovení § 1740 odst. 3 občanského zákoníku se nepoužije. Doručením akceptace uživateli je smlouva o poskytování služeb uzavřena.

4.3. Uživatel souhlasí s tím, že poskytovatel může započít s poskytováním služeb dle smlouvy o poskytování služeb neprodleně po jejím uzavření, a to i před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení od smlouvy o poskytování služeb.

4.4. Uživatel bere na vědomí, že poskytovatel není povinen uzavřít smlouvu o poskytování služeb (odmítnout registraci uživatele), a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily smlouvu o poskytování služeb (včetně obchodních podmínek).

5. Využívání služby

5.1. Uživatel nesmí v rámci služby ukládat nebo šířit informace, jejichž obsah je v rozporu s obecně závaznými právními předpisy účinnými v České republice či v jiných zemích, kde je služba dostupná, a to zejména obsah, jehož zpřístupnění veřejnosti:

5.2. zasahuje do autorských práv či práv souvisejících s právem autorským třetích osob,

5.3. zasahuje do práv na ochranu osobnosti třetích osob,

5.4. porušuje právní normy směřující k ochraně proti nenávisti k některému národu, etnické skupině, rase, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob nebo k omezování práv a svobod jejích příslušníků.

5.5. Uživatel bere na vědomí, že poskytovatel nenese odpovědnost za nastavení provedená uživatelem v uživatelském účtu.

5.6. Uživatel nesmí v rámci služby rozesílat nevyžádaná obchodní sdělení. Uživatel nesmí v rámci služby rozesílat informace, jež nápadně připomínají služby nebo aplikace třetích osob, za účelem zmatení či uvedení v omyl uživatele internetu (phishing). Uživatel nesmí v rámci služby šířit počítačové viry.

5.7. Uživatel nesmí v rámci služby používat mechanismy, nástroje, programové vybavení nebo postupy, které mají nebo by mohly mít negativní vliv na provoz zařízení poskytovatele, bezpečnost internetu či dalších uživatelů internetu.

5.8. Uživatel nesmí vyvíjet činnost směřující k tomu, aby byl znemožněn nebo omezen provoz serveru poskytovatele, na kterém je služba provozována, nebo provádět jiné útoky na tento server, ani nesmí být při takové činnosti nápomocen třetí osobě. Uživatel nesmí uživatelský účet a službu využívat způsobem, který by nepřiměřeně omezoval v užívání služby další zákazníky poskytovatele či jinak nepřiměřeně omezoval poskytovatele. Uživatel zejména nesmí server poskytovatele, na kterém je služba provozována, zatěžovat automatizovanými požadavky.

5.9. Uživatel bere na vědomí, že poskytovatel nenese v souladu s ustanovením § 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, odpovědnost za obsah informací ukládaných uživatelem. Uživatel bere dále na vědomí, že poskytovatel neodpovídá za protiprávní úkony uživatele.

Poskytovatel je oprávněn (avšak nikoliv povinen) provádět preventivní kontrolu informací ukládaných nebo šířených uživatelem v rámci služby. V případě, že by obsah těchto informací mohl porušit obchodní podmínky, obecně závazné právní předpisy nebo dobré mravy, je poskytovatel oprávněn tyto informace smazat či zabránit jejich šíření a dále je poskytovatelem oprávněn od smlouvy o poskytování služeb odstoupit. V případě, že v souvislosti s uložením nebo šířením informací uložených nebo šířených uživatelem v rámci služby bude vůči poskytovateli uplatňovat práva jakákoli třetí osoba, je poskytovatel oprávněn neprodleně odstranit obsah informací uložených nebo šířených uživatelem v rámci služby.

6. Uživatelský účet – účet lektora

6.1. Na základě registrace uživatele provedené na webové stránce může uživatel přistupovat do svého uživatelského rozhraní webové stránky. Ze svého uživatelského rozhraní může uživatel zejména provádět správu svých údajů, vkládat a odstraňovat informace o své osobě, provádět jejich správu, vkládat a odstraňovat texty či jiné informace a provádět jejich správu a dále vkládat fotografie a provádět jejich správu (dále jen „uživatelský účet“).

6.2. Uživatelský účet uživatele bude zprovozněn v návaznosti na registraci uživatele na webové stránce (vyplnění požadovaných údajů uživatelem).

6.3. Při registraci na webové stránce je uživatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Osobní údaje uvedené v uživatelském účtu je uživatel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené uživatelem v uživatelském účtu jsou poskytovatelem považovány za správné. Každý uživatel může mít pouze jeden uživatelský účet.

6.4. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Uživatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že poskytovatel nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany uživatele.

6.5. Poskytovatel může uživateli znemožnit využívat uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy uživatel poruší své povinnosti ze smlouvy o poskytování služeb (včetně obchodních podmínek).

7. Podmínky služby

7.1. Na základě smlouvy o poskytování služeb je uživatel oprávněn přistupovat do svého uživatelského účtu. Ze svého uživatelského rozhraní může uživatel zejména provádět správu svých údajů, vkládat a odstraňovat informace o své osobě provádět jejich správu, vkládat a odstraňovat texty či jiné informace a provádět jejich správu a dále vkládat fotografie a provádět jejich správu (dále jen „služba“).

7.2. Službu nemusí poskytovatel poskytovat v případě, že jejímu poskytování brání potíže na straně uživatele nebo na straně jiných osob. Službu tak nemusí poskytovatel poskytovat zejména v případě, kdy dojde k výpadkům v dodávce elektrické energie, výpadkům datové sítě, jiným poruchám způsobeným třetími osobami nebo zásahům vyšší moci.

7.3. Při poskytování služby může docházet k výpadkům, dočasnému omezení, přerušení nebo snížení kvality služby.

7.4. Veškerá doporučení a informace zobrazovaná v rámci služby a na webové stránce jsou nezávazného charakteru, což bere uživatel na vědomí. Uživatel je ohledně využití těchto doporučení a informací povinen vždy kontaktovat odborného poradce.

8. Ochrana osobních údajů a svolení k zasílání obchodních sdělení

8.1. Uživatel, který je fyzickou osobou, souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno, příjmení, adresa elektronické pošty, pohlaví, rok narození a další osobní údaje, které uživatel vloží do uživatelského účtu nebo formuláře objednávky (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

8.2. Uživatel souhlasí se zpracováním osobních údajů poskytovatelem, a to pro účely vedení uživatelského účtu nebo zprostředkování služby (formulář objednávky), pro účely plnění závazků ze smlouvy o poskytování služeb a pro účely zasílání obchodních sdělení. Uživatel souhlasí s tím, že osobní údaje mohou být zveřejněny na webových stránkách. Úpravu konkrétních údajů pro zveřejnění může uživatel nastavit ve svém uživatelském účtu.

8.3. Uživatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu nebo ve formuláři objednávky) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu do uživatelského účtu nebo formuláře objednávky zanést jakoukoli změnu v osobních údajích.

8.4. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

8.5. Uživatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

8.6. V případě, že by se uživatel domníval, že poskytovatel nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života uživatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat poskytovatele nebo zpracovatele o vysvětlení, a dále může požadovat, aby poskytovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

9. Trvání smlouvy o poskytování služeb

9.1. Smlouva o poskytování služeb nabývá účinnosti uzavřením. Smlouva o poskytování služeb je uzavřena na dobu neurčitou. Kterákoliv ze smluvních stran může smlouvu vypovědět z jakéhokoliv důvodu nebo i bez uvedení důvodu s výpovědní lhůtou 1 měsíc. Při výpovědi pro porušení povinností druhé strany je výpověď účinná okamžitě.

9.2. Uživatel může účinnost smlouvy o poskytování služeb ukončit kdykoliv faktickým úkonem spočívajícím v podání žádosti o odstranění svého uživatelského účtu.

9.3. V případě, že uživatel poruší některou svou povinnost vyplývající ze smlouvy o poskytování služeb včetně obchodních podmínek nebo z obecně závazných právních předpisů nebo i v jiných případech, může poskytovatel smlouvu o poskytování služeb vypovědět. Výpověď smlouvy o poskytování služeb podle tohoto článku je účinná okamžikem doručení uživateli. Není-li smluveno jinak, zaniká smlouva o poskytování služeb okamžikem účinnosti této výpovědi.

10. Doručování – právní úkony

10.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence týkající se právních úkonů souvisejících se smlouvou o poskytování služeb musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou. Uživateli je doručováno na adresu uživatele – adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu nebo uvedenou u poptávkového formuláře.

10.2. Zpráva je doručena v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty.

11. Závěrečná ustanovení

11.1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený smlouvou o poskytování služeb obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem, zejména občanským zákoníkem.

11.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

11.3. Poskytovatel je oprávněn postoupit práva a povinnosti ze smlouvy o poskytování služeb na třetí osobu, s čímž uživatel souhlasí.

11.4. Smlouva o poskytování služeb včetně obchodních podmínek je archivována poskytovatelem v elektronické podobě a není veřejně přístupná.

11.5. Kontaktní údaje poskytovatele: adresa elektronické pošty info@superdoucovani.cz, telefon +420 723 821 433.

12. Přílohy podmínek použití webu

12.1. Součástí podmínek použití webu jsou obchodní podmínky pro lektory v platném znění

V Českých Budějovicích, dne 12.1.2018, GALAXIMA s.r.o.

Tato pravidla jsou platná pro všechny nově registrované uživatele od 12.1.2018 a pro uživatele, kteří vyslovili souhlas s těmito pravidly.