Super doučování, super výuka

Český jazyk je jediný oficiální jazyk České republiky.

Česky mluví zhruba 11,5 milionů lidí, z toho přes 10 milionů v České republice. Český jazyk není jen spisovná čeština, ale patří sem i hovorová čeština, obecná čeština, nářečí češtiny, profesní mluva, slang, argot a další.

Spisovná čeština je kodifikována v publikacích vydávaných Ústavem pro jazyk český AV ČR, zejména v Pravidlech českého pravopisu, Slovníku spisovného jazyka českého, Slovníku spisovné češtiny, Akademickém slovníku cizích slov aj. Podoba spisovné češtiny je dána soustavou pravidel, která určují psanou i mluvenou podobu jazyka. Tato pravidla především určují spisovnou slovní zásobu, správnou výslovnost, správné tvoření slov, ohýbání slov, např. koncovkami, přiměřený způsob vyjadřování v určitých situacích.

Dodržování těchto pravidel je v určité komunikaci závazné a je vyžadováno ve školství, ve státní správě, vnitřními pravidly firem apod.

Doučování češtiny je výborným prostředkem jak zdokonalit znalosti českého jazyka a literatury.
Doučování češtiny, doučování Českého jazyka