Super doučování, super výuka
BLOG SUPER DOUČOVÁNÍ - Vaše novinky o doučování, výuce, možnostech dalšího vzdělávání, spolupráce a mnoho dalšího...

Dětství Karla IV. blog, článek

Dětství Karla IV.
Sdílejte na Facebooku

Jako český král proslul především založením univerzity v Praze, která nese jeho jméno, výstavbou Nového Města pražského, stavbou kamenného Karlova mostu přes řeku Vltavu v Praze, zbudováním hradu Karlštejna a mnoha dalšími počiny.

Spolu s otcem započali se stavbou Svatovítského chrámu.

Karel také dosáhl významné územní expanze českého státu, především severovýchodním směrem a to hlavně díky své obratné sňatkové politice.

Podle kroniky Petra Žitavského se Karel narodil 14. května 1316 okolo jedné hodiny ráno tehdy čtyřiadvacetileté Elišce Přemyslovně v městě Pražském.

Stalo se tak pravděpodobně v domě U Štupartů, nedaleko kostela svatého Jakuba.

Pražský hrad byl v té době po požáru ještě pořád zchátralý a neobyvatelný.

Dne 30. května 1316, na Boží hod svatodušní byl v katedrálním pražském chrámu za přítomnosti arcibiskupa trevírského Balduina Lucemburského pokřtěn mohučským arcibiskupem Petrem z Aspeltu.

Shodou okolností byli tehdy v Praze oba na návštěvě.

V zemi stále nebylo zažehnáno nebezpečí občanské války.

Král Jan Lucemburský nechal krátce předtím uvěznit v té době druhého nejmocnějšího muže v zemi, pana Jindřicha z Lipé, protože se se svou milenkou a vdovou po dvou českých králích Eliškou Rejčkou chtěl zmocnit trůnu.

Na nátlak tehdy jednoho z nejlepších diplomatů Evropy Petra z Aspeltu byl Jindřich z Lipé v dubnu 1316 propuštěn a spor zčásti urovnán, ale napětí trvalo až do roku 1318.

I z toho důvodu prožilo královské miminko první zimu ukryto na hradě Křivoklátě pod ochranou Viléma Zajíce z Valdeka, který byl osobním strážcem královny Elišky.

Poté se v doprovodu matky a Viléma Zajíce z Valdeku přestěhoval na hrad Loket.

Sotva se naučil chodit, byla matka Eliška Přemyslovna přesunuta do věnného města českých královen Mělníka a Karel byl na Lokti uvězněn, aby pomocí šlechty nebyl dosazen na trůn místo krále Jana.

Po smrti Viléma Zajíce z Valdeku byl znovu přemístěn na Křivoklát.

S matkou se setkal po třech letech krátce před odjezdem do Francie na jaře 1323.

Z rozhodnutí svého otce byl malý Václav roku 1323 odeslán na výchovu k francouzskému královskému dvoru.

Na francouzském dvoře byl mladý Václav biřmován, jeho kmotrem byl samotný francouzský král a jeho strýc Karel IV. Sličný a sedmiletý Václav přijal podle obyčeje jméno svého kmotra Karel.

Karel byl také zasnouben a posléze oženěn s královou sestřenicí Markétou, zvanou Blanka, rodem z Valois.

Svatební obřad proběhl současně s korunovací Karlovy tety Marie na francouzskou královnu.

Svatební obřad proběhl za slavnostních a mimořádných okolností, francouzští kronikáři dokonce obdivovali nádherné slavnostní roucho malého prince Václava – Karla.

Po svatbě však byli dětští manželé opět rozděleni a Karel se ocitl sám mezi cizími lidmi.

Mladičký Karel se však rychle ve francouzském prostředí aklimatizoval a užasl nad nádherou a velkolepostí francouzského dvorního života.

Francouzský král si svého synovce rychle oblíbil a společně s manželkou Marií o něj vroucně pečoval.

Vychovatelé mladého Karla byli vybíráni především z řad kleriků. Mladý princ se učil číst a psát, latině a francouzštině a byl vzděláván i v základech scholastické teologie.

Roku 1325 přesídlil Karel přímo na francouzský královský dvůr do Paříže.

Smrt Karla IV. Sličného roku 1328 však znamenala konec blahobytu jeho dvanáctiletého jmenovce.

Novým francouzským králem se stal Filip VI. z rodu Valois, nevlastní bratr Karlovy manželky Blanky.

Filip byl marnotratný panovník, toužící po rytířském lesku, který měl blízko spíše ke Karlovu otci Janu Lucemburskému.

Mladý princ byl Filipovi lhostejný, což se odrazilo především na snížení výdajů pro Karlovy potřeby.

Karel se za takových podmínek věnoval plně studiu a studoval i na pařížské univerzitě.

Karlovým učitelem a přítelem se v té době stal Pierre de Rosieres, pozdější papež Klement VI.

Sedmiletý pobyt na francouzském dvoře Karla velmi ovlivnil.

Karel byl totiž po celý svůj život zastáncem myšlenky centralizované monarchie po francouzském vzoru.

Roku 1330 byl Karel povolán spolu s manželkou do Lucemburku.

Jan Lucemburský zatím vybudoval v severní Itálii vratké panství.

Vystupoval zde jako zastánce císařských, stejně jako papežských zájmů.
Online doučování, doučování češtiny, doučování matematiky, doučování chemie, doučování angličtiny, doučování němčiny, doučování francouzštiny,
doučování italštiny, výuka zpěvu, výuka na klavír, výuka počítačů, doučování programování, doučování ruštiny, doučování španělštiny, výuka účetnictví,
Doučte se, kdekoliv a kdykoliv. Přidejte se k nám...