Super doučování, super výuka
BLOG SUPER DOUČOVÁNÍ - Vaše novinky o doučování, výuce, možnostech dalšího vzdělávání, spolupráce a mnoho dalšího...

Deskriptivní geometrie blog, článek

Deskriptivní geometrie
Sdílejte na Facebooku

Deskriptivní geometrie je věda o zobrazení prostorových útvarů do roviny (průmětny).
Podstatou deskriptivní geometrie je jednoznačný vztah mezi zobrazovaným objektem a jeho průmětem (jedním nebo více). Zjednodušeně řečeno jde o zobrazování trojrozměrných útvarů na dvojrozměrnou nákresnu.
Nejzákladnější objekty, se kterými pracuje, jsou body, přímky, roviny a úhly.
Znázornění trojrozměrných objektů je možné provést dvojím způsobem:
1. Zhotovením reálného modelu objektu v určitém zmenšeném měřítku nebo virtuálního modelu specializovanými programy. Předností tohoto znázornění je názornost a srozumitelnost i pro laiky.
2. Vyjádření navrhovaného objektu pomocí výkresu.
Návrh je zpravidla prostorový útvar a jeho zobrazení je provedeno útvarem plochy, nejčastěji roviny.

Deskriptivní geometrie má také zvláštní význam při rozvíjení prostorové představivosti, schopnosti „prostorového vidění“ a v tříbení logického myšlení.

Obsahem deskriptivní geometrie je axiomatika, planimetrie, stereometrie, zobrazovací metody a konstruktivní geometrie křivek a ploch.

Základní používané definice:
1.Body ležící na jedné přímce se nazývají kolineární. Body ležící v jedné rovině se nazývají komplanární.
2. Leží-li bod A na přímce p, říkáme, že bod A a přímka p incidují (jsou incidentní). Podobně přímka p je incidentní s rovinou ρ, leží-li přímka p v rovině ρ.
3. Dvě přímky a,b, které mají společný právě jeden bod P, se nazývají různoběžky.
4. Leží-li přímky a,b v jedné rovině a nemají společný bod, nazývají se rovnoběžky. (Totožné přímky také považujeme za rovnoběžné)
5. Dvě přímky, které neleží v jedné rovině se nazývají mimoběžky.
6. Množina všech přímek rovnoběžných s danou přímkou se nazývá směr.
7. Má-li přímka p s rovinou ρ právě jeden společný bod p, říkáme, že přímka je s rovinou různoběžná. Bod P nazýváme průsečík přímky s rovinou.
8. Dvě roviny ρ a σ, které mají společnou právě jednu přímku p, se nazývají různoběžné roviny. Přímka p se nazývá průsečnice rovin.
9. Danou rovinou lze daným bodem vést právě jednu rovnoběžnou rovinu.

Rozlišujeme zobrazovací metody:

1.Kótované promítání
2.Perspektivní promítání
3.Mongeovo promítání
4.Pravoúhlá axonometrie
5.Kosoúhlá axonometrie
6.Lineární perspektiv
Online doučování, doučování češtiny, doučování matematiky, doučování chemie, doučování angličtiny, doučování němčiny, doučování francouzštiny,
doučování italštiny, výuka zpěvu, výuka na klavír, výuka počítačů, doučování programování, doučování ruštiny, doučování španělštiny, výuka účetnictví,
Doučte se, kdekoliv a kdykoliv. Přidejte se k nám...