Super doučování, super výuka
BLOG SUPER DOUČOVÁNÍ - Vaše novinky o doučování, výuce, možnostech dalšího vzdělávání, spolupráce a mnoho dalšího...

Byzantská říše blog, článek

Byzantská říše
Sdílejte na Facebooku

Byzantská říše - Byzanc - oficiálně Římská říše, latinsky Imperium Romanum, známá také jako Východořímská říše (latinsky Imperium Romanum Orientale), byla v období pozdní antiky a středověku významná evropská mocnost a centrum východního křesťanského světa, rozprostírající se v oblastech východního Středomoří.
Vznikla roku 395 našeho letopočtu rozdělením Římské říše a zanikla roku 1453 dobytím Konstantinopole Osmanskými Turky.

V roce 330 povýšil římský císař Konstantin Veliký původní starověkou obec Byzantion přejmenovanou na Konstantinopol na hlavní město celé Římské říše.
Ta byla v roce 395 trvale rozdělena na východní a západní část. Zatímco Západořímská říše zanikla již roku 476, východní polovina impéria dosáhla v 6. století za panování Justiniána I. svého největšího územního rozsahu.
V 7. století se udála zásadní proměna charakteru říše způsobená především přijetím řečtiny jako oficiálního jazyka za vlády Herakleia a ničivými dopady islámské expanze.
Navzdory porážkám a úbytku území náležela k hospodářsky, kulturně a vojensky nejrozvinutějším soudobým státům.
Byzanc, oslabená odrážením Arabů a vnitřními náboženskými spory, se za makedonské dynastie vzchopila k novému rozmachu a koncem 10. století se znovu pozvedla k velmocenskému postavení.
Prohlubující se odcizení mezi západními a východními křesťany vyústilo v roce 1054 v církevní rozkol označovaný jako Velké schizma.

Po porážce v bitvě u Mantzikertu v roce 1071 ztratila říše ve prospěch seldžuckých Turků většinu Malé Asie, představující jádro jejího teritoria.
Po nástupu Komnenovců sice získala zpět některé oblasti a ve 12. století dočasně obnovila svoji převahu, ovšem za pozdějších císařů započal její definitivní úpadek.
Během čtvrté křížové výpravy utrpěla Byzanc fatální úder, když byla Konstantinopol roku 1204 dobyta křižáky.
Třebaže císařové z dynastie Palaiologů dokázali v roce 1261 říši obnovit, opakující se občanské války výrazně podlomily její moc. Postupný rozklad vyvrcholil pádem Konstantinopole v roce 1453 a dobytím zbývajících byzantských území osmanskými Turky.

V průběhu své tisícileté existence sloužila říše jako záštita křesťanství, čímž výrazně přispěla k ochraně Evropy před šířením islámu.
Kromě toho disponovala pevnou zlatou měnou, jež byla v oběhu v celém středomořském prostoru.
Konstantinopol patřila jako jedna z největších metropolí v tehdejším světě k nejdůležitějším obchodním střediskům.
Byzanc měla určující vliv na náboženství, právo, politický systém, architekturu a umění značné části Evropy a Středního východu, přičemž přispěla k zachování a předání četných literárních děl a vědeckých poznatků klasického světa a jiných kultur.
Věda, která se zabývá Byzantskou říší, se jmenuje byzantologie.
Online doučování, doučování češtiny, doučování matematiky, doučování chemie, doučování angličtiny, doučování němčiny, doučování francouzštiny,
doučování italštiny, výuka zpěvu, výuka na klavír, výuka počítačů, doučování programování, doučování ruštiny, doučování španělštiny, výuka účetnictví,
Doučte se, kdekoliv a kdykoliv. Přidejte se k nám...