Super doučování, super výuka
BLOG SUPER DOUČOVÁNÍ - Vaše novinky o doučování, výuce, možnostech dalšího vzdělávání, spolupráce a mnoho dalšího...
Teorie relativity blog, článek
Teorie relativity
Obecná teorie relativity je geometrická teorie gravitace, publikovaná Albertem Einsteinem v roce 1915.Jedná se o aktuální popis gravitace v moderní fyzice. Obecná teorie relativity zobecňuje speciální relativitu a Newtonův gravitační zákon, poskytuje jednotný popis gravitace jako geometrické vlastnosti prostoru a času neboli časoprostoru. ... Sdílejte na Facebooku
Vypravování
Vypravování je volný slohový útvar.Vypravování může být skutečná nebo vymyšlená událost.Vypravování musí obsahovat přímou řeč.Podstatou vypravování je převyprávění příběhu, vyprávění má děj.Soustřeďte se pouze na jednu dějovou linii, jedno místo nebo postavu.Vypravování může být v mnoha žánrech například pověst, pohádka, horor, fantasy, sci-fi, detektivní román, humoristická povídka, atd.Kompozice má obvykle tři části – úvod, stať a závěr.... Sdílejte na Facebooku
Vypravování blog, článek
Gotika blog, článek
Gotika
Gotika je umělecký sloh, který navazuje na sloh románský. Začíná se projevovat od druhé poloviny 12. století a pokračuje ve vrcholném středověku zhruba po další tři staletí. V českých zemích nastupuje i ustupuje gotika o něco později. V Německu a střední Evropě trvala až do počátku 16. století, kdy se v Itálii a Francii již prosadila následující renesance.... Sdílejte na Facebooku
Dětství Karla IV.
ako český král proslul především založením univerzity v Praze, která nese jeho jméno, výstavbou Nového Města pražského, stavbou kamenného Karlova mostu přes řeku Vltavu v Praze, zbudováním hradu Karlštejna a mnoha dalšími počiny. Spolu s otcem započali se stavbou Svatovítského chrámu. Karel také dosáhl významné územní expanze českého státu, především severovýchodním směrem a to hlavně díky své obratné sňatkové politice.... Sdílejte na Facebooku
Dětství Karla IV. blog, článek
pH blog, článek
pH
pH je zkratka z latinského pondus hydrogenia, tj. „potenciál vodíku“,též vodíkový exponent je číslo, kterým v chemii vyjadřujeme, zda vodný roztok reaguje kysele či naopak zásaditě (alkalicky). Jedná se o logaritmickou stupnici s rozsahem hodnot od 0 do 14 (pro většinu vodných roztoků, roztoky silných kyselin a zásad či jiné než vodné roztoky mohou nabývat jiných hodnot).... Sdílejte na Facebooku
Romaneto
Romaneto je novela, která se vyznačuje napínavým dějem s fantastickými či detektivními prvky. Jeho součástí je zdánlivě nepochopitelná záhada, která je v závěru racionálně vysvětlena.Romaneto je próza na pomezí románu a novely. Stejně jako pro novelu je pro něj charakteristická tendence k pointovanosti, menší počet postav a subjektivní vypravěč. ... Sdílejte na Facebooku
Romaneto blog, článek
Periodická soustava prvků blog, článek
Periodická soustava prvků
Periodická tabulka je členěna do vodorovných řad a svislých sloupců. Vodorovné řady periodické tabulky se nazývají periody. Jednotlivé chemické prvky jsou v periodách tabulky řazeny vzestupně podle hodnoty protonového čísla. Číslo periody udává hlavní kvantové číslo valenčních orbitalů nepřechodných prvků. Hlavní kvantové číslo "n" nabývá hodnot 1-7 a určuje energetickou hladinu na níž se elektron nachází, vyjadřuje tedy energii elektronu v obalu atomu.... Sdílejte na Facebooku
Přemyslovci
Přemyslovci byli první česká knížecí a královská dynastie. Vládli také v Rakouských zemích, Polsku a Uhersku. Ve vedlejší (levobočné) opavské linii Přemyslovci vymřeli (po meči) až roku 1521. Přemyslovci byli jedinou původem českou panovnickou dynastií.... Sdílejte na Facebooku
Přemyslovci blog, článek
Lecitin blog, článek
Lecitin
Lecitin, jehož název vznikl ze starořeckého λέκιϑος (lekithos), což znamená žloutek, je klasický název pro fosfatidylcholin a společný výraz pro všechny lipidy, přesněji fosfolipidy, které jsou složené z mastné kyseliny, glycerolu, kyseliny fosforečné a cholinu. Ty jsou složkou vnější buněčné membrány živočichů a rostlin. ... Sdílejte na Facebooku
Písemná práce společné části matirutní zkoušky 2018
Čas zahájení přípravy v učebně je nejzazším termínem přítomnosti žáků ve zkušebních učebnách. Pokud se žák dostaví do učebny po tomto termínu, je zadavatel oprávněn žáka z konání zkoušky vyloučit.Přesný čas ukončení zkoušky je závislý na čase jejího zahájení.... Sdílejte na Facebooku
Písemná práce společné části matirutní zkoušky 2018 blog, článek
Národní srovnávací zkoušky (NSZ) blog, článek
Národní srovnávací zkoušky (NSZ)
NSZ sestávají z několika samostatných testových zkoušek.Obsah testů se tvoří v součinnosti s fakultami, které testy používají. Součástí zkoušek je test obecných studijních předpokladů, který je oborově nezávislý a rámcově postihuje představu velké části fakult o obecných požadavcích na studenta vysoké školy.Zkoušky probíhají v několika termínech paralelně na několika místech v Česku a také na Slovensku. ... Sdílejte na Facebooku
Rychlost světla
Rychlost světla nebo jiného elektromagnetického záření ve vakuu je definována jako fázová rychlost postupného elektromagnetického vlnění ve vakuu. V soustavách jednotek založených na metrickém systému (tedy i SI) má vzhledem k definici metru přesnou hodnotu 299 792 458 metrů za sekundu (1 079 252 848,8 km/h).... Sdílejte na Facebooku
Rychlost světla blog, článek
Krevní skupiny blog, článek
Krevní skupiny
Krevní skupina je popis vlastností červených krvinek jedince, resp. sacharidů a bílkovin na jejich buněčné membráně. Dvě nejdůležitější klasifikace pro popis lidských krevních skupin jsou AB0 a Rhesus faktor (Rh faktor). Je ale známo dalších zhruba 50 systémů krevních typů.Většina z nich jsou mnohem méně obvyklé než AB0 a Rh.... Sdílejte na Facebooku
Test obecných studijních předpokladů (OSP)
Test obecných studijních předpokladů (OSP)je test zaměřený na zjišťování specifického studijního potenciálu studenta. Test nezkoumá znalosti, ale schopnosti a dovednosti, které člověka předurčují k tomu, aby mohl dobře studovat. Test tedy neověřuje to, co se člověk naučil, ale naopak to, jak dobře je schopen se učit. Právě proto jsou takové testy používány v rámci přijímacích zkoušek na střední a vysoké školy.... Sdílejte na Facebooku
Test obecných studijních předpokladů (OSP) blog, článek
Anatomie srdce blog, článek
Anatomie srdce
Anatomicky i funkčně je srdce rozděleno na čtyři oddíly – pravou síň a komoru a levou síň a komoru. V síních se hromadí krev přitékající do srdce. Komory slouží k vypuzení krve ze srdce. Krev z těla se vrací do pravé síně a následně do pravé komory. Ta přečerpává krev do plic. Okysličená krev z plic se vrací do levé síně, aby byla poté levou komorou pumpována do těla. ... Sdílejte na Facebooku
Velká francouzská revoluce
Bastila (francouzsky Bastille, tj. hrad nebo pevnost) byla pařížská pevnost postavená v letech 1370 - 1383 na obranu proti Angličanům ve stoleté válce, která se od 15. století používala jako věznice. Její správný název zněl Bastille Saint-Antoine. Dobytí Bastilly dne 14. července 1789 znamenalo začátek Velké francouzské revoluce. Po zboření pevnosti na jejím místě vzniklo náměstí Place de la Bastille.... Sdílejte na Facebooku
Velká francouzská revoluce blog, článek
Archimédův zákon blog, článek
Archimédův zákon
Těleso ponořené do tekutiny, která je v klidu, je nadlehčováno silou rovnající se tíze tekutiny stejného objemu, jako je ponořená část tělesa.Archimédův zákon platí pro kapaliny i pro plyny.Na principu hydrostatického vztlaku fungují plavidla, např. lodě a ponorky, na principu aerostatického vztlaku fungují například balóny a vzducholodě.Na principu Archimédova zákona fungují hustoměry sloužící k měření hustoty kapalin. ... Sdílejte na Facebooku
Českomoravská vrchovina
Českomoravská vrchovina (dříve Českomoravská krabatina nebo Českomoravská vysočina), lidově Vysočina, je mírně zvlněná geomorfologická oblast (též podsoustava) v jižní části České vysočiny, rozkládající se po obou stranách historické zemské hranice Čech a Moravy (odtud je odvozen její název) na prakticky celém území kraje Vysočina.... Sdílejte na Facebooku
Českomoravská vrchovina blog, článek
Hra na flétnu  blog, článek
Hra na flétnu
Historicky se flétna pravděpodobně vyvinula z píšťaly a patří tak k nejstarším hudebním nástrojům. Flétna byla velmi populární ve starověku, kde její vynález byl často spojován s významnými bohy (např. v Egyptě Usirem).Již v Antice se flétny rozdělily podle tóniny na značné množství typů. Po pádu římské říše ztratila flétna svůj význam a byla do 16. století prakticky nepoužívána.... Sdílejte na Facebooku
Diferenciální rovnice
Diferenciální rovnice jsou matematické rovnice, ve kterých jako proměnné vystupují funkce a jejich derivace. Diferenciální rovnice stojí v základech fyziky a jejich aplikace najdeme ve většině oblastí lidského vědění.Matematická teorie diferenciálních rovnic se zabývá existencí řešení, jednoznačností (čili zda je řešení jen jedno), závislostí řešení na počátečních a okrajových podmínkách.... Sdílejte na Facebooku
Diferenciální rovnice blog, článek


Zobrazit stránku

  1  2 další »»»
Online doučování, doučování češtiny, doučování matematiky, doučování chemie, doučování angličtiny, doučování němčiny, doučování francouzštiny,
doučování italštiny, výuka zpěvu, výuka na klavír, výuka počítačů, doučování programování, doučování ruštiny, doučování španělštiny, výuka účetnictví,
Doučte se, kdekoliv a kdykoliv. Přidejte se k nám...