Super doučování, super výuka
BLOG SUPER DOUČOVÁNÍ - Vaše novinky o doučování, výuce, možnostech dalšího vzdělávání, spolupráce a mnoho dalšího...
Alžběta II. blog, článek
Alžběta II.
Alžběta II.,anglicky Elizabeth II, celým jménem Elizabeth Alexandra Mary, se narodila  21. dubna 1926 v Mayfair (Londýn) a je vládnoucí královnou šestnácti nezávislých států označovaných jako Commonwealth realm. Zahrnuje státy: Antigua a Barbuda, Austrálie, Bahamy, Barbados, Belize, Grenada, Jamajka, Kanada, Nový Zéland, Papua-Nová Guinea, Svatý Kryštof a Nevis, Svatá Lucie, Svatý Vincenc a Grenadiny, Šalamounovy ostrovy, Tuvalu a Spojené království Velké Británie a Severního Irska. ... Sdílejte na Facebooku
ADHD
Attention Deficit Hyperactivity Disorder - hyperkinetická porucha (HKP)), porucha pozornosti s hyperaktivitou, patří mezi neurovývojové poruchy. Tato porucha se projevuje již od raného dětství, nejvíce však ve školním věku, kdy postihuje 3–7 % dětí. Ve 40–50 % případů přetrvává do dospělosti a vyskytuje se u 4–5 % dospělých. Spíše než hyperaktivita se v tomto období objevují pocity vnitřního neklidu, převládá impulzivita a poruchy pozornosti.... Sdílejte na Facebooku
ADHD blog, článek
Atmosféra Země blog, článek
Atmosféra Země
Zemská atmosféra je vrstva plynů obklopující planetu Zemi, udržovaná na místě zemskou gravitací. Obsahuje přibližně 78 % dusíku a 21 % kyslíku, se stopovým množstvím dalších plynů. Atmosféra chrání pozemský život před nebezpečnou sluneční a kosmickou radiací a svou tepelnou setrvačností snižuje teplotní rozdíly mezi dnem a nocí.Atmosféra nemá jednoznačnou vrchní hranici – místo toho plynule řídne a přechází do vesmíru. ... Sdílejte na Facebooku
Byzantská říše
Byzantská říše - Byzanc - oficiálně Římská říše, latinsky Imperium Romanum, známá také jako Východořímská říše (latinsky Imperium Romanum Orientale), byla v období pozdní antiky a středověku významná evropská mocnost a centrum východního křesťanského světa, rozprostírající se v oblastech východního Středomoří. Vznikla roku 395 našeho letopočtu rozdělením Římské říše a zanikla roku 1453 dobytím Konstantinopole Osmanskými Turky.... Sdílejte na Facebooku
Byzantská říše blog, článek
Láčkovci blog, článek
Láčkovci
Láčkovci (Radiata, Coelenterata, Diblastica) či dvojlistí je seskupení jednoduchých živočichů, do něhož se řadí zejména žahavci, žebernatky, salinely, rybomorky a kaviárovci.Název byl odvozen od trávicí dutiny – láčky.Dvojlistí (Diblastica = Radiata) je podle staršího dělení skupina primitivních mnohobuněčných živočichů, kterým se zakládají pouze dva zárodečné lupeny – ektoderm a entoderm. ... Sdílejte na Facebooku
Kde domov můj
Píseň Kde domov můj pochází z divadelní hry Josefa Kajetána Tyla Fidlovačka aneb Žádný hněv a žádná rvačka, poprvé uvedené v Praze dne 21. prosince 1834. Hudbu k ní složil František Škroup. V původní Tylově hře Fidlovačka zpívá tuto píseň slepý houslista Mareš na ševcovské pouti – fidlovačce – v Nuslích.Rychle zlidověla a získala postavení národní písně a později se stala státní hymnou.... Sdílejte na Facebooku
Kde domov můj blog, článek
Neurotransmitery blog, článek
Neurotransmitery
Neurotransmiter je zpravidla nízkomolekulární chemická látka, která přirozeným způsobem vzniká v nervové soustavě živočichů a slouží v ní k přenášení vzruchů. Neurony, buňky nervové soustavy, jsou vybaveny speciálními receptory, citlivými na výskyt specifického neurotransmiteru.Mezi nejdůležitější neurotransmitery patří acetylcholin, aminokyseliny glycin a kyselina glutamová, katecholaminy dopamin, noradrenalin a adrenalin a biogenní kyselina gama-aminomáselná (GABA), β-alanin, histamin a serotonin.... Sdílejte na Facebooku
Deskriptivní geometrie
 Znázornění trojrozměrných objektů je možné provést dvojím způsobem:1. Zhotovením reálného modelu objektu v určitém zmenšeném měřítku nebo virtuálního modelu specializovanými programy. Předností tohoto znázornění je názornost a srozumitelnost i pro laiky.2. Vyjádření navrhovaného objektu pomocí výkresu. Návrh je zpravidla prostorový útvar a jeho zobrazení je provedeno útvarem plochy, nejčastěji roviny. ... Sdílejte na Facebooku
Deskriptivní geometrie blog, článek
Větné členy blog, článek
Větné členy
Větný člen je nejmenší jednotka větné struktury. Slova se mluvnicky spojují ve věty, stávají se větnými členy a tvoří mluvnickou výstavbu věty. Větným členem se stává každé plnovýznamové slovo, které vstoupí do věty a získá tak svoji větnou funkci. Větný člen může být rozvíjen dalšími větnými členy.... Sdílejte na Facebooku
W.A.Mozart
Podle křestního záznamu Joannes Chrysostomus Wolfgangus Theophilus Mozart se narodil 27. ledna 1756 v Salzburgu a zemřel 5. prosince 1791 ve Vídni.Byl to rakouský klasicistní hudební skladatel a klavírní virtuos. Je uznáván jako geniální hudebník, který za svého života složil 626 děl světského i duchovního charakteru – opery, symfonie, koncertní skladby pro různé sólové nástroje, komorní hudbu, mše a chorály.... Sdílejte na Facebooku
W.A.Mozart blog, článek
Centrální nervový systém CNS blog, článek
Centrální nervový systém CNS
Mozek (encephalon) je řídící a integrační orgán nervové soustavy člověka. Řídí a kontroluje veškeré tělesné funkce, jako je činnost srdce, trávení, pohyb, řeč, ale i samotné myšlení, paměť či vnímání emocí.Lidský mozek má objem asi 1450 cm3 a váží přibližně 1300–1400 g, tedy 2 % lidské váhy.Obsahuje asi 50–100 miliard neuronů, z nichž asi 10 % jsou pyramidální buňky v mozkové kůře. Mezi nervovými buňkami existuje až biliarda synaptických spojení (synapse).... Sdílejte na Facebooku
Teorie relativity
Obecná teorie relativity je geometrická teorie gravitace, publikovaná Albertem Einsteinem v roce 1915.Jedná se o aktuální popis gravitace v moderní fyzice. Obecná teorie relativity zobecňuje speciální relativitu a Newtonův gravitační zákon, poskytuje jednotný popis gravitace jako geometrické vlastnosti prostoru a času neboli časoprostoru. ... Sdílejte na Facebooku
Teorie relativity blog, článek
Vypravování blog, článek
Vypravování
Vypravování je volný slohový útvar.Vypravování může být skutečná nebo vymyšlená událost.Vypravování musí obsahovat přímou řeč.Podstatou vypravování je převyprávění příběhu, vyprávění má děj.Soustřeďte se pouze na jednu dějovou linii, jedno místo nebo postavu.Vypravování může být v mnoha žánrech například pověst, pohádka, horor, fantasy, sci-fi, detektivní román, humoristická povídka, atd.Kompozice má obvykle tři části – úvod, stať a závěr.... Sdílejte na Facebooku
Gotika
Gotika je umělecký sloh, který navazuje na sloh románský. Začíná se projevovat od druhé poloviny 12. století a pokračuje ve vrcholném středověku zhruba po další tři staletí. V českých zemích nastupuje i ustupuje gotika o něco později. V Německu a střední Evropě trvala až do počátku 16. století, kdy se v Itálii a Francii již prosadila následující renesance.... Sdílejte na Facebooku
Gotika blog, článek
Dětství Karla IV. blog, článek
Dětství Karla IV.
ako český král proslul především založením univerzity v Praze, která nese jeho jméno, výstavbou Nového Města pražského, stavbou kamenného Karlova mostu přes řeku Vltavu v Praze, zbudováním hradu Karlštejna a mnoha dalšími počiny. Spolu s otcem započali se stavbou Svatovítského chrámu. Karel také dosáhl významné územní expanze českého státu, především severovýchodním směrem a to hlavně díky své obratné sňatkové politice.... Sdílejte na Facebooku
pH
pH je zkratka z latinského pondus hydrogenia, tj. „potenciál vodíku“,též vodíkový exponent je číslo, kterým v chemii vyjadřujeme, zda vodný roztok reaguje kysele či naopak zásaditě (alkalicky). Jedná se o logaritmickou stupnici s rozsahem hodnot od 0 do 14 (pro většinu vodných roztoků, roztoky silných kyselin a zásad či jiné než vodné roztoky mohou nabývat jiných hodnot).... Sdílejte na Facebooku
pH blog, článek
Romaneto blog, článek
Romaneto
Romaneto je novela, která se vyznačuje napínavým dějem s fantastickými či detektivními prvky. Jeho součástí je zdánlivě nepochopitelná záhada, která je v závěru racionálně vysvětlena.Romaneto je próza na pomezí románu a novely. Stejně jako pro novelu je pro něj charakteristická tendence k pointovanosti, menší počet postav a subjektivní vypravěč. ... Sdílejte na Facebooku
Periodická soustava prvků
Periodická tabulka je členěna do vodorovných řad a svislých sloupců. Vodorovné řady periodické tabulky se nazývají periody. Jednotlivé chemické prvky jsou v periodách tabulky řazeny vzestupně podle hodnoty protonového čísla. Číslo periody udává hlavní kvantové číslo valenčních orbitalů nepřechodných prvků. Hlavní kvantové číslo "n" nabývá hodnot 1-7 a určuje energetickou hladinu na níž se elektron nachází, vyjadřuje tedy energii elektronu v obalu atomu.... Sdílejte na Facebooku
Periodická soustava prvků blog, článek
Přemyslovci blog, článek
Přemyslovci
Přemyslovci byli první česká knížecí a královská dynastie. Vládli také v Rakouských zemích, Polsku a Uhersku. Ve vedlejší (levobočné) opavské linii Přemyslovci vymřeli (po meči) až roku 1521. Přemyslovci byli jedinou původem českou panovnickou dynastií.... Sdílejte na Facebooku
Lecitin
Lecitin, jehož název vznikl ze starořeckého λέκιϑος (lekithos), což znamená žloutek, je klasický název pro fosfatidylcholin a společný výraz pro všechny lipidy, přesněji fosfolipidy, které jsou složené z mastné kyseliny, glycerolu, kyseliny fosforečné a cholinu. Ty jsou složkou vnější buněčné membrány živočichů a rostlin. ... Sdílejte na Facebooku
Lecitin blog, článek


Zobrazit stránku

  1  2  3 další »»»
Online doučování, doučování češtiny, doučování matematiky, doučování chemie, doučování angličtiny, doučování němčiny, doučování francouzštiny,
doučování italštiny, výuka zpěvu, výuka na klavír, výuka počítačů, doučování programování, doučování ruštiny, doučování španělštiny, výuka účetnictví,
Doučte se, kdekoliv a kdykoliv. Přidejte se k nám...